Maak een keuze:


Nieuws

03 augustus 2017

Arnedag 2017

Op zaterdag 26 augustus organiseren wij weer de jaarlijkse Arnedag in Oostwatering. Naast leden zijn ook introducees welkom! Net als bij de voorgaande edities zijn er weer de hele dag activiteiten en gezelligheid. En traditioneel sluiten wij de dag weer af met een BBQ en afterparty met live muziek in de Roergangershut. Lees verder...

23 juli 2017

Kanaal door Walcheren; stremming

Ivm zwemevenement geldt het volgende:
- Stremming Keersluisbrug tot Schroebrug
  · zo 3 sept 2017 10:00 tot 14:00
  · zo 3 sept 2017 14:30 tot 17:30 

Informatie:
- informatiepunt telefoon 0118-412372, Nautische Centrale Vlissingen
- informatiepunt marifoonkanaal 22,Nautische Centrale Vlissingen

De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan ondermeer jachthavens
Bericht aan de scheepvaart Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug
CWO erkende opleidingsvereniging
Schepenkring Kortgene
Watersportonline.nl
AKZ Verzekeringen
Hillebrand
Van der Rest Nautic
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Flipper Watersport
Jachtwerf Oostwatering
Zwemer Watersport
Meulenberg
Delta Marina Kortgene
Don Risicobeheer
Lion Sails
Watersportverbond
Caljouw-Rademaker
Jachtwerf Oostwatering
Gruiter
Rijk & Meer verzekeringen
Bouwbedrijf Veere
Citex
Chido; informatie-, documentatie- en organisatieadvies
Damen Shipyard
Brasserie Oostdok
Keurslager Tom de Boeye
www.veersemeer.com

Watersportverbond

Watersportverbond


bestuur@deltawateren.nl

Nieuwsbrief  Regio Delta Wateren najaar 2016

Met de nieuwsbrief wil het bestuur van de Regio Deltawateren de leden op de hoogte stellen van de ontwikkelingen waarbij wij zijn betrokken. Het voornemen is om 3 keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. Reacties kunt u sturen naar het bovenstaand e-mail adres.

Landelijke ontwikkelingen
- Het Watersportverbond gaat samenwerken met de stichting Waterrecreatie Nederland.
- Er is een nieuwe Waterwet op komst. Daarin staat onder andere een paragraaf over toiletlozingen. Het huidige beleid werkt niet. De vuilwater pompinstallaties worden nauwelijks gebruikt. In de nieuwe regeling wordt uitpompen op ruim water waarschijnlijk weer toegestaan.
- Het programma "Optimisten op tour " waarin kinderen kennis kunnen maken met de optimist is een groot succes.
- In samenwerking met andere organisaties wordt een brief voorbereid om overheden te manen meer te doen aan de bestrijding van waterplanten.
- Op aandringen van het Europees Hof heeft de tweede kamer op 17 november besloten om de wet te wijzigen waardoor watersportverenigingen vanaf 1 januari 2017 nog slechts beperkt een BTW vrijstelling kunnen krijgen. Onderscheid wordt gemaakt tussen boten geschikt voor sport en boten voor recreatie. Verenigingen die zonder winstoogmerk lig- en bergplaatsen verhuren voor boten die geschikt en onontbeerlijk zijn voor de sport kunnen vrijgesteld worden. Echter, voor motorboten geldt dit niet omdat recreatie voorop staat en niet de inspanning van sportbeoefening.

Op 8 december is er een informatiebijeenkomst in Loosdrecht. Kijk voor meer bijzonderheden op de website van het Watersportverbond.
Regionaal nieuws

Westerschelde

Met een aannemer van de nieuwbouw van een sluis in Terneuzen vond overleg plaats over de  te nemen maatregelen die nodig zijn om hinder voor de recreatievaart in de periode 2017 -2020 zo veel mogelijk te beperken. Jaarlijks schutten ca 2500 recreatievaartuigen. Tijdens de bouw kan uitsluitend de Oostsluis worden gebruikt waarbij rekening moet worden gehouden met wachttijden. Voorgesteld is om een ponton te plaatsen waaraan kan worden afgemeerd.  

Oosterschelde

- Een nieuwe Oosterscheldevisie voor de periode najaar 2018 - 2024 is in voorbereiding. Hiervoor is ook een nieuwe bestuursstructuur ingesteld. Het Bestuurlijk Overleg Ooster Schelde Toekomst ofwel BOOST. Regio Deltawateren is hierin vertegenwoordigd via Toeristisch Ondernemend Zeeland. 

- Op de Roggenplaat nabij de stormvloedkering wordt in de periode najaar 2017 tot begin 2018 zand toegevoegd om het verval van deze zandplaat tegen te gaan. De watersport zal hier geen hinder van ondervinden. Regio Deltawateren onderzoekt samen met RWS of doorvaart door de Oliegeul niet alleen kan worden toegestaan, maar ook mogelijk is. 

- Voor de Oosterschelde is meegedongen in de verkiezing voor het mooiste natuurgebied van Nederland. Helaas heeft  de staatssecretaris van EZ onlangs bekend gemaakt dat de keus op 3 andere gebieden is gevallen.

- Via crowdfunding is getracht om middelen op te halen om de experimentele energiecentrale in de stormvloedkering uit te breiden. Dit is gelukt.

- Overleg vindt plaats over stremmingen van de Roompotsluis in 2017 in verband met onderhoud. Het gaat om een volledige stremming van 1 t/m 9 april 2017 en van 7 t/m 15 juni 2017. Beperkte bedieningen vinden plaats in de periodes 10 t/m 24 april en 16 t/m 29 juni. Meer info kunt u vinden op http://vaarweginformatie.nl/fdd/main/berichtgeving/plov

Grevelingen

- Het ontwerp bestemmingsplan Brouwerseiland is per 28 november ter visie voorgelegd. Regio Deltawateren heeft gepleit voor het toegankelijk houden van dit gebied voor de watersport en een compensatie voor het verlies aan openbare ligplaatsen. Het watersportverbond heeft gewezen op de mogelijke vervolg stappen indien de surfers onvoldoende worden gecompenseerd. Voor de surfers  wordt gevreesd voor een wijziging van de  windpatronen en een beperking van parkeergelegenheid.

Het plan om de waterkwaliteit te verbeteren door een extra doorstroomopening in de Brouwersdam te maken is door het kabinet in de ijskast gezet wegens geldgebrek.

Veerse Meer

- Voor de promotie van het Veerse Meer is een website aangelegd. Zie www.veersemeer.com

- De gemeenteraad van Noord-Beveland nam op 8 december een besluit over een plan  voor de aanleg van een zandplaat met o.a. een hotel en recreatiewoningen nabij de Veerse Gatdam. Het plan was in stilte voorbereid zonder de gebruikers van het gebied daar in te kennen. Het watersportverbond meende, dat dit plan schadelijk zou zijn voor de watersport en heeft de gemeenteraad verzocht om, als men zou besluiten tot verdere uitwerking, het Watersportverbond daarbij te betrekken. Bij de stemming in de gemeenteraad is het plan echter verworpen.

Overige vaarwateren

- Op 29 september vond een bespreking plaats over de Krammersluizen en de innovatie van zoet-zoutscheiding in dit gebied. Het plan is om buiten de Krammersluizen bellenschermen aan te brengen. Indien een en ander volgens de planning verloopt dit zal worden opgeleverd in 2019. Dit valt samen met andere maatregelen voor de Grevelingen en heeft prioriteit boven de verzilting van het Volkerak- Zoommeer. Afhankelijk van de ervaringen zal later worden gekeken naar het Volkerak.

Diversen

- RWS deelde mee dat het onderhoud van 18 moorings bij onder andere Bergen op Zoom en Sint Annaland circa € 7000,00 per jaar kost. Continuering via RWS is bespreekbaar als Regio Deltawateren hiervoor sponsors kan vinden.

- Blauwalg is vooral deze nazomer weer welig gaan tieren. Een bestrijdingsmiddel is nog niet gevonden.

- Het beheersplan Natura 2000 Deltawateren is vastgesteld. De bijbehorende toegang beperkende besluiten verschillen weinig met de besluiten die in ons gebied al jaren gelden.

 

Middelburg, december 2016